O Větrníku

Pár řádek o mateřské škole
 • S Větrníkem tam a zpět objevíme celý svět

  „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ (Konfucius)

  V naší mateřské škole je vzdělávací činnost založena na nepřeberném množství nápadů, možností, pocitů, prožitků, odpočinku, aktivit, zvídavosti, fantazie, pokusu a omylu, které nám roční období dávají, a to jak dětem, tak učitelkám, pracovníkům školy, rodičům i veřejnosti.

 • Tak pojďte a budeme si hrát

  Vycházíme z postupné přeměny mateřské školy, v podmínkách i vzdělávání směrem k přírodě. Zaměřujeme se a prohlubujeme u dětí  oblast environmentální. Naším cílem je rozvinout u dětí zájem o přírodu s touhou ji poznávat a potřebou ji aktivně ochraňovat. Naučit je úctě k životu, přírodě a zdraví svému i okolí…

 • Naše základní priority

  Prioritou je „otevřený prostor, kde se všichni cítí dobře“. Chceme dětem umožnit prožití šťastného a aktivního dětství. Současně chceme, aby se v naší mateřské škole cítili příjemně a v pohodě všichni. Cílem je dovést dítě na konci předškolního věku k tomu, aby v rozsahu svých možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho život. Aby se nám podařilo dojít k určitému cíli, je důležitá: propojenost nás všech-rodičů-dětí-učitelů

 • Mezi rodiči a školou panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost a vzájemná spolupráce. Rodiče se mohou podílet na dění v MŠ, navrhnout učitelkám náměty na programy a výlety. Jsou dostatečně včas informováni o všem, co se v MŠ děje, prostřednictvím učitelek, na nástěnkách vyvěšeného měsíčního plánu a na internetových stránkách školy.

  Učitelky včas informují rodiče o zdravotních, výchovných či vzdělávacích problémech dětí. Společně s rodiči se snažíme domlouvat řešení problémů. Učitelky chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost.

 • Zajišťujeme pro děti mimořádné aktivity

  • plavecký výcvik
  • bruslení
  • kroužek polytechniky
  • logopedický kroužek Elkonin
  • grafomotorický kroužek
  • kroužek vaření
  • kroužek angličtiny
  • logopedie
  • návštěva solné jeskyně
  • další kroužky dle aktuální nabídky a zájmu rodičů
 • Tradiční akce ve školním roce

 • S rodiči:

  • školní rok zahajujeme zahradní slavností, kde vítáme nově příchozí děti a rok zakončujeme zahradní slavností, kde pasujeme předškoláky na školáky účastníme se komunitní akce Restaurant day
  • lampiónový průvod- na zahradě MŠ
  • vánoční jarmark v ZŠ Letců R. A. F.
  • tvoření pro rodiče (vánoční a velikonoční)
  • odemykání a zamykání zahrady (jarní a podzimní brigády na zahradě)
  • vánoční besídky
  • besídky ke Dni matek a otců
  • slavnostní rozloučení s předškoláky na městském úřadě při odchodu dětí do ZŠ

  Projekty:

  • Sdružení rodičů
  • Mrkvička
  • Celé Česko čte dětem
  • Sběr papíru
  • Zdravá 5
  • Zelená škola
  • Nadace proměny Karla Komárka
  • Se Sokolem do života
 • S dětmi:

  • chodíme bruslit a plavat
  • navštěvujeme solnou jeskyni
  • jezdíme na školu v přírodě
  • chodíme na dopravní hřiště
  • slavíme Mikuláše, Advent, Vánoce, Tři krále, Masopust, Velikonoce, Čarodějnice, den Dětí, den Země, den Stromů
  • vynášíme Moranu k Labi
  • zveme divadelní představení do MŠ
  • navštěvujeme divadelní představení v městském Hálkově divadle, městskou knihovnu muzea a skanzeny
  • pořádáme Drakiádu, sportovní olympiádu a Koloběžkiádu
  • jezdíme na poznávací vycházku do lesa Píst
  • chodíme krmit labutě a jiné ptactvo
  • navštěvujeme záchranou stanici Huslík
  • pořádáme exkurze na školní statek v Poděbradech a v Seleticích, na záchrannou hasičskou stanici
  • výlet do Jabkenické obory – život u rybníka
  • výlet parníkem z Poděbrad na Oseček
  • výlet do hlavního města Prahy – návštěva kulturních památek nebo divadelního představení
  • výlet do zoo do Liberce a Dvora Králové
  • výlet do Planetária
  • výlety na zámky a hrady
 • Spolupracujeme:

  • se ZŠ Letců R. A. F., formou vzájemných návštěv s pestrým kulturně vzdělávacím programem
  • se SZŠ v Nymburce – preventivní program pro děti (dentální hygiena)
  • Hasiči města Nymburk – den otevřených vrat
  • Městská policie Nymburk – preventivní program pro děti
  • Technické služby Nymburk- den dětí, den otevřených vrat
  • Sportovní centrum Nymburk – sportovní den pro děti
  • Malý záchranář - preventivní programy, první pomoc
  • pěvecká vystoupení dětí z mateřské školy Větrník na přehlídkách v ZŠ, na městském úřadě, pro seniory – Dům seniorů a Labské terasy
  • účastníme se výtvarných soutěží
  • Lesy ČR – lesní pedagogika, Kersko
  • Mgr. Jana Modrá – environmentální program pro MŠ
  • s PPP Nymburk
  • klinickou logopedkou Mgr. Michaelou Beznoskovou