Projekt Zahrada skřítka Větrníka

Informace o projektu
 • Projekt zahrady podpořila

   

  Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která podporuje proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Projekty, kterým nadace pomáhá, se realizují se zapojením učitelů, dětí i jejich rodičů a ve spolupráci s architekty a výtvarníky – od úvodního plánování až po péči o novou zahradu​.

  Naše kroky

  MŠ Větrník - jeden z vítězů grantové výzvy v roce 2018

  MŠ Větrník Nymburk se na začátku tohoto roku zapojila do grantové výzvyprogram – Zahrada hrou“.Splnila veškeré podmínky této výzvy, a tak v březnu 2018 podala žádost o podporu svého projektového záměru. Po tříkolovém hodnocení, v říjnu 2018, obdržela kladné rozhodnutí o získání nadačního příspěvku. 

  https://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/539_pristi-zahrady-hrou-pomuzeme-dalsim-peti-skolkam.html

   

  Děti, pedagogové i rodiče se tak mohou těšit na “svou” novou, vysněnou zahradu, která pro ně bude, za pomoci odborníků, proměněna přímo na míru.

  Jsme moc rádi, že jsme získali tento příspěvek, který nám pomůže proměnit naší zahradu – „zahradu skřítka Větrníka“ v podnětné prostředí pro děti a učitele. Našim cílem je u dětí vzbudit kladný vztah k přírodě, dále svobodně rozvíjet, objevovat a upevňovat jejich schopnosti. “Naše” zahrada by měla být sama o sobě jedním velkým, herním prvkem.

  — Michlová Šárka, vedoucí učitelka
 • Bludičková cesta

  Dne 31. 10. 2018 proběhla v prostorách naší MŠ (zahrada) akce s názvem “Bludičková cesta”. Děti, rodiče i jejich přátelé si mohli v tento duchařský den projít v pozdních odpoledních hodinách potemnělou zahradu, osvětlenou pouze svíčkami, lucernami a strašidláky z dýní. Společně plnili úkoly na několika stanovištích. Za každý splněný úkol děti obdržely razítko a odměnou pro ně byl malý dárek na konci této cesty. Výtěžek z této akce činí ​3.900,- Kč (dobrovolné vstupné) a poputuje na realizaci nové zahrady.

 • Poznej svoji zahradu - dílna pro děti

  Nadace proměny připravila pro naše děti program zaměřený na environmentální výchovu/vzdělávání. Akce proběhla na zahradě MŠ a setkala se s velkým úspěchem a nadšením jak u dětí, tak u pedagogů.

 • Restaurant day 2018

  Dne 4. 11. 2018 se naše MŠ zúčastnila, se svým stánkem, akce “Restaurant day”, kde jsme mohli, díky kulinářskému umění rodičů našich dětí, nabízet k prodeji slané i sladké chuťovky. Děkujeme všem rodičům a přátelům, kteří nám pomohli při přípravě této akce, jejíž výtěžek činí ​10.465,- Kč. Zvlášť děkujeme skupině “Odvázané matky”​, která nám přispěla celým svým výdělkem “Odvázané matky” z téže akce, a to finanční částkou 635,- Kč​. Děkujeme! Obě tyto částky opět poputují na realizaci projektu “Zahrada skřítka Větrníka”.

 • Přednáška pro rodiče

  Naší MŠ navštívila paní J. Říhová, projektová manažerka z nadace proměny Karla Komárka. Přednáška byla cíleně směřována pro rodiče dětí z MŠ a měla jim více přiblížit a poskytnout informace o celém projektu/nadačním programu “ZAHRADA HROU”. Velkým přínosem byly i ukázky z jiných MŠ, které prošly tímto programem a jejich zahrady mají svou “proměnu” zdárně za sebou. Zaznělo zde opakovaně, že nedílnou součástí celého procesu, je aktivní zapojení učitelů, dětí, rodičů i širší komunity včetně spolupráce s architekty a výtvarníky. 

 • Tvoření s rodiči

  Dne 29. 11. 2018 proběhla v prostorách MŠ akce nazvaná “tvoření s rodiči”. Cílem této akce bylo zapojit a vtáhnout rodiče společně s jejich dětmi do předvánoční atmosféry, která v MŠ panovala, prožívat společně radost, podpořit jejich fantazii a představivost. Pedagogové pro rodiče a jejich ratolesti připravili, ve svých třídách, “dílničky” kde vznikaly pod šikovnýma rukama krásné výtvory s vánoční a zimní tématikou.

 • Vánoční jarmark

  Dne 6. 12. 2018  jsme se se svým stánkem  zúčastnili  vánočního  jarmarku v ZŠ Letců R. A. F. ,nabízené výrobky vznikaly pod rukama našich dětí a jejich rodičů. Výtěžek z této akce činí 2 760 Kč a opět poputuje na realizaci zahrady.

 • Výběr architekta

  Pro realizaci „zahrady skřítka Větrníka“ jsme si vybraly paní architektku: Ing. arch. Danu Václavíkovou.

  Posláním naší práce je navrhnout a vytvořit pro Vás zahradu tak, aby byla součástí Vašeho života a Vašich myšlenek, Vašeho vnitřního klidu a místem k načerpání energie pro Váš život.

  Má velké zkušenosti s koordinací projektů přírodních zahrad pro Waldorfské základní školy a mateřské školy. Specializuje se na školní přírodní zahrady pro mateřské a základní školy.

  Návrhy zahrad jsou vždy specifické, k danému místu a potřebám jeho uživatelů přistupujeme individuálně. Každé místo má jiné půdní poměry, nadmořskou výšku, podnebí, polohu vůči světovým stranám, reliéf, dosavadní využívání a vegetaci, kterou musíme posoudit stejně jako zvyky a tužby lidí užívající daný pozemek.

 • Možnost zakoupení

  magnetky, klíčenky, odznaky s logem “skřítka Větrníka” v MŠ, cena 40 Kč

 • První představení studie

  Dne 4.4.2019 proběhla schůzka s ing. arch. Danou Václavíkovou, kde byla poprvé představena studie/plán naší nové zahrady. Byli přítomni členové týmu “Zahrada skřítka Větrníka”, zaměstnanci mš, zástupci města Nymburk a především zástupci “Nadace Proměny Karla Komárka”. Studie všem byla velmi podrobně představena a po projekci následovala živá diskuse co ano, co ne, proč to či ono. Ve velmi příjemné a přátelské atmosféře jsme se shodli na některých změnách či úpravách. Dalším krokem bude představení finální verze rodičům.

 • Schůzka s rodiči

  Dne 7. 5. 2019 se konala plánovaná schůzka, kde byla opět přítomná ing. arch. Dana Václavíková, členové týmu, zaměstnanci mš a především rodiče “našich” dětí. I této schůzky se zúčastnili zástupci Nadace Proměny Karla Komárka. Paní architektka zanesla do studie veškeré změny, a představila tak všem již takřka finální verzi studie naší nové zahrady. Tentokrát se po prezentaci zúčastnili diskuse především rodiče. Jejich reakce byly velmi pozitivní. Následovalo příjemné a živé debatování o průběhu celé realizace zahrady krok za krokem. TĚŠÍME SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI 🙂

 • Restaurant Day 2019

  Dne 2.6.2019 se naše mš opět zúčastnila, se svým stánkem, akce “Restaurant day, kde jsme mohli znovu, díky kulinářskému umění rodičů našich dětí, nabízet k prodeji slané i sladké chuťovky. Tímto děkujeme všem rodičům a přátelům, kteří nám pomohli při přípravě této akce, jejíž výtěžek tentokrát činí ​20 500 Kč.

  ​ Výtěžek z této akce poputuje na realizaci projektu “Zahrada skřítka Větrníka”.

 • Rozloučení se zahradou

  Dne 10.6.2019 se konala v naší mš “Zahradní slavnost”. V průběhu této letní akce jsme se symbolicky rozloučili s našimi předškoláky a zároveň přivítali mezi nás budoucí malé “větrníčky”. Závěr tohoto dne patřil ​“loučení se zahradou sk ř ítka V ě trníka”.Rodiče a přátelé školky měli možnost během dne napsat na pergamenový papír svůj vzkaz budoucím generacím. Tento pergamen, společně se symboly každé třídy (Berušky, Myšky, Kočky, Motýli) a krátkým popisem naší mš, toto vše bylo vloženo do speciálního pouzdra jako ​“poselství dalším generacím” a poté zakopáno, na pečlivě vybraném místě zahrady. HOTOVO, ZAPEČETĚNO, ZAKOPÁNO!

 • ZAHRADA - I. etapa (předetapa)

  Dříve, než budou zahájeny terénní práce a veškeré další úpravy a vše se naplno rozjede, byly již nyní podniknuty první kroky v realizaci naší zahrady. Ve spolupráci s arboristy, byly odstraněny “dožité” stromy, aby na jejich místo byly vysázeny stromy nové. Avšak nic nepřijde nazmar! Kmeny těchto stromů budou použity na herní prvky v nové zahradě, některé dokonce zůstanou ponechány (a to úmyslně) v prostorách zahrady k přirozenému dožití a následnému rozpadu. Je to jeden z příkladů environmentální výchovy v mš.

 • ZAHRADA - ukončení I. etapy

  Dne 4. 10. 2019 proběhlo setkání zástupců mateřských škol s několika odborníky z Nadace Proměny Karla Komárka (R. Janoušek, K. Hemerková). Toto setkání se uskutečnilo v prostorách MŠ Třeboradice – Praha 9, ta již má “svou proměnu”, s pomocí Nadace Proměny K. K., zdárně za sebou. Program byl rozdělen na 2. části.

  V 1. části jsme si všichni prošli zahradu MŠ. Zde jsme obdivovali vynalézavost a zároveň chytré a vtipné využití každého místa. O celém průběhu a procesu celé této náročné a nelehké proměny nás velmi podrobně informovala vedoucí MŠ/ředitelka?

  2. část programu se týkala shrnutí a “administrativního ukončení I. etapy”. Vyhodnotili jsme dosavadní kroky, možnosti finančních zdrojů, porovnali zkušenosti a především jsme čerpali informace od zástupců nadace.

  Tímto máme za sebou I. etapu a díky úsilí pedagogů, rodičů a přátel MŠ a podpory ředitele ZŠ Letců R.A.F., Nymburk a zřizovatele města Nymburk, můžeme společně odstartovat vstup do další etapy “cesty za zahradou SKŘÍTKA VĚTRNÍKA”.

 • Nenápadné dění na zahradě

  Bez ohledu, v jaká fázi se momentálně projekt nachází, můžeme s radostí oznámit, že na zahradě se stále něco děje.

  Po úpravě zeleně, následovalo posunutí hranice pozemku, včetně zápisu do katastru nemovitostí. Byla tak zarovnána a zároveň rozšířena část zahrady, kde se nachází “kopec”. Tímto bude možné bezpečně využívat i tu stranu (svah) kopce, která směřuje ven ze zahrady (do ulice). V praxi to znamenalo vykopání (demolici) původních základů plotu a zaměření a stavba nových základů.

  Dále přišly na řadu rozvody pitné vody pro přípravu pítek. Ta jsou rozmístěna po zahradě tak, aby k nim děti měly pohodlný přítup z každého koutu zahrady.

  V neposlední řadě byla odborníky zhotovena projektová dokumentace a zároveň vytýčeno vhodné místo pro studni. Ta je důležitým prvkem v zóně “vodní svět” a celkově při údržbě zahrady, obzvlášt při fázi nové výsadby rostlin, kdy nároky na vodu k zalévání budou prokazatelně vyšší než doposud (např. zavlažování trávy, keřů, stromů, stejně tak pro bylinkové záhonky atd.).

  Všechny tyto prvky tzn. plot, pítka i studna jsou stěžejní prvky “nové” zahrady, proto bylo důležité,aby jejich realizace proběhla co nejdříve, ideálně v průběhu I. etapy, nejpozději na začátku II. etapy.

 • BLUDIČKOVÁ CESTA

  Dne 31. 10. 2019  proběhla, již tradičně, akce s názvem “Bludičková cesta”. Tentokrát děti, rodiče i jejich přátelé si opět mohli v tento halloweenský a zároveň dušičkový čas, projít v pozdních odpoledních hodinách potemnělou zahradu, osvětlenou pouze svíčkami, lucernami a strašidláky z dýní. Děti, společně s rodiči, sourozenci a kamarády, plnili úkoly na několika stanovištích. Za každý splněný úkol děti obdržely razítko na svého ducha “Bludičáka”. Odměnou pro ně bylo malé překvapení na konci této strašidelné výpravy. Před startem nebo v cíli se každý mohl posilnit v podobě dýňové polévky, oblíbeného dezeru – perníku a teplého nápoje. Počasí nám přálo a tak byl čas, vychutnat si kouzelnou až čarovnou atmosféru  zahrady.

  Výtěžek z této akce činí 2.150,- Kč a přidá se k penízkům na realizaci zahrady.

 • RESTAURANT DAY 17.11.2019

  Opět oslovujeme šikovné kuchařky, pekařky, prostě všechny kuchařské nadšence, aby se společně s námi, už po několikáté, zúčastnili dalšího ročníku “Restaurant day”, a to 17.11.2019 (neděle 11:00 – 15:00, ul. Komenského – před budovou gymnázia). Připravte, společně s dětmi, Vaši oblíbenou domácí dobrotu, kterou můžeme prostřednictvím našeho stánku “Dobroty skřítka Větrníka” nabídnout na této akci, a zárověň se tak pochlubit Vašemi kuchařskými výtvory, s láskou tvořenými….

  Výtěžek z této akce opět poputuje na “zahradu skřítka Větrníka”.

  Vaše dobrůtky a jejich názvy nahlašte, prosím, do seznamu na třídě.

  Děkujeme

   

  Výtěžek z této akce činí ​23.500,- Kč poputuje na realizaci nové zahrady.

 • VÁNOČNÍ JARMARK 2019

  Jako každý rok, tak i letos uspořádala ZŠ Letců R. A. F., tradiční vánoční jarmark. V krásném předvánočním čase jste mohli navštívit toto místo a v některém ze stánků zakoupit malé umělecké dílo vytvořené rukama žáků ZŠ nebo dětí/žáčků MŠ Větrník. V našem stánku “skřítka Větrníka”, v mrazivém zimním počasí, statečně nabízely a prodávaly paní učitelky vše, co jste doma s dětmi v kruhu rodinném vytvořili, a dále také výrobky, opět s vánoční tématikou, vytvořené dětmi přímo v MŠ. 

  Velkým a milým překvapením bylo, kolik z Vás se do této akce zapojilo. Hýřili jste nápady a nosili úžasné a krásné výtvory. Díky Vaší podpoře vzešla z prodeje částka krásných 8.000,-Kč. Děkujeme.

 • Výsadba nových stromů

  Máme tu měsíc březen, a to je ideální čas na zvelebování zahrady, my začali výsadbou stromů. Akce probíhala za krásného slunného počasí pod odborným dohledem Ing. Jana Lukeše. Stromy, jako jabloň, třešeň, jeřáb a lípa, byly vysazeny na předem určené místo dle návrhu/plánu “Zahrada skřítka Větrníka”.

  Už nyní se těšíme, že se nám za pár let společné péče odvděčí sladkými plody nebo jen příjemným stínem.

 • Rozdělení revitalizace zahrady do IV. etap

  1. etapa

  • venkovní učebna s krytým pódiem
  • komunikace, zpevněné plochy,
  • venkovní amfiteátr

  2. etapa

  • sadové úpravy
  • realizované objekty – demolice, terénní úpravy, výplně k prvkům,
  • vodní prvky,
  • výukové prvky

  3. etapa

  • dendrofon, hmyzí domek, jabloň, ježkovník, kompostér, mlhovadlo, mobiliář, pěstitelský pracovní stůl, polohovací plachta, sud na dešťovou vodu, tabule na kreslení, tunel s palisádou, větrník na kuličky, vodní prvek, vrbové stavby z proutí, zvýšený záhon

  4. etapa

  • přístřešek na kola,truhlíky na bylinky a trvalky, kruhová lavička ke stromu, box na hračky, nástupní plošina ke skluzavce, balanční kláda, kmen na prolézání, lanová dráha mezi stormy, kuličková dráha, prolézací sestava na svah, polohovací plachta, dvouhoupačka, houpačka hnízdo, konstrukce pro kontejnery, přeskakovací dráha, houpací síť, velká závěsná síť, pohyblivý větrník na kopec
 • Výběrové řízení na revitalizaci zahrady

  Vzhledem k situaci Covi – 19, bylo výběroví řízení na firmu vyhlášeno v květnu (původně mělo být v březnu). Firma „YGGDRASIL MONT“ výběrové řízení vyhrála. Má veliké zkušenosti, zabývají se dětskými hřišti, mobiliářem a prvky dřevěné architektury. Můžeme se těšit na proměnu, která se týká I. a II. etapy. Předpokládaný konec revitalizace těchto dvou etap je v říjnu 2020.

 • Výzva z MŽP

  MŠ požádala, ve spolupráci s městem Nymburk, o výzvu na „Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti“, která byla vyhlášena ministerstvem životního prostředí.
  Úspěšně jsme splnili podmínky této výzvy a získali jsme další finanční podporu na revitalizaci naší zahrady, která se bude týkat III. etapy. Předpokládaná proměna proběhne na jaře 2021.

 • I. a II. etapa zahájena...

  Koncem srpna, pod odborným vedením firmy Yggdrasilmont s.r.o., byly zahájeny práce na I. a II. etapě revitalizace zahrady. Vše běží podle plánu, počasí nám přeje a my můžeme s potěšením sledovat, jak se nám zahrada mění doslova před očima.