Projekt Zahrada skřítka Větrníka

Informace o projektu
 • Projekt zahrady podpořila

   

  Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která podporuje proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Projekty, kterým nadace pomáhá, se realizují se zapojením učitelů, dětí i jejich rodičů a ve spolupráci s architekty a výtvarníky – od úvodního plánování až po péči o novou zahradu​.

  Naše kroky

  MŠ Větrník - jeden z vítězů grantové výzvy v roce 2018

  MŠ Větrník Nymburk se na začátku tohoto roku zapojila do grantové výzvyprogram – Zahrada hrou“.Splnila veškeré podmínky této výzvy, a tak v březnu 2018 podala žádost o podporu svého projektového záměru. Po tříkolovém hodnocení, v říjnu 2018, obdržela kladné rozhodnutí o získání nadačního příspěvku. 

  https://www.nadace-promeny.cz/cz/novinky/539_pristi-zahrady-hrou-pomuzeme-dalsim-peti-skolkam.html

   

  Děti, pedagogové i rodiče se tak mohou těšit na “svou” novou, vysněnou zahradu, která pro ně bude, za pomoci odborníků, proměněna přímo na míru.

  Jsme moc rádi, že jsme získali tento příspěvek, který nám pomůže proměnit naší zahradu – „zahradu skřítka Větrníka“ v podnětné prostředí pro děti a učitele. Našim cílem je u dětí vzbudit kladný vztah k přírodě, dále svobodně rozvíjet, objevovat a upevňovat jejich schopnosti. “Naše” zahrada by měla být sama o sobě jedním velkým, herním prvkem.

  — Michlová Šárka, vedoucí učitelka
 • Bludičková cesta

  Dne 31. 10. 2018 proběhla v prostorách naší MŠ (zahrada) akce s názvem “Bludičková cesta”. Děti, rodiče i jejich přátelé si mohli v tento duchařský den projít v pozdních odpoledních hodinách potemnělou zahradu, osvětlenou pouze svíčkami, lucernami a strašidláky z dýní. Společně plnili úkoly na několika stanovištích. Za každý splněný úkol děti obdržely razítko a odměnou pro ně byl malý dárek na konci této cesty. Výtěžek z této akce činí ​3.900,- Kč (dobrovolné vstupné) a poputuje na realizaci nové zahrady.

 • Poznej svoji zahradu - dílna pro děti

  Nadace proměny připravila pro naše děti program zaměřený na environmentální výchovu/vzdělávání. Akce proběhla na zahradě MŠ a setkala se s velkým úspěchem a nadšením jak u dětí, tak u pedagogů.

 • Restaurant day 2018

  Dne 4. 11. 2018 se naše MŠ zúčastnila, se svým stánkem, akce “Restaurant day”, kde jsme mohli, díky kulinářskému umění rodičů našich dětí, nabízet k prodeji slané i sladké chuťovky. Děkujeme všem rodičům a přátelům, kteří nám pomohli při přípravě této akce, jejíž výtěžek činí ​10.465,- Kč. Zvlášť děkujeme skupině “Odvázané matky”​, která nám přispěla celým svým výdělkem “Odvázané matky” z téže akce, a to finanční částkou 635,- Kč​. Děkujeme! Obě tyto částky opět poputují na realizaci projektu “Zahrada skřítka Větrníka”.

 • Přednáška pro rodiče

  Naší MŠ navštívila paní J. Říhová, projektová manažerka z nadace proměny Karla Komárka. Přednáška byla cíleně směřována pro rodiče dětí z MŠ a měla jim více přiblížit a poskytnout informace o celém projektu/nadačním programu “ZAHRADA HROU”. Velkým přínosem byly i ukázky z jiných MŠ, které prošly tímto programem a jejich zahrady mají svou “proměnu” zdárně za sebou. Zaznělo zde opakovaně, že nedílnou součástí celého procesu, je aktivní zapojení učitelů, dětí, rodičů i širší komunity včetně spolupráce s architekty a výtvarníky. 

 • Tvoření s rodiči

  Dne 29. 11. 2018 proběhla v prostorách MŠ akce nazvaná “tvoření s rodiči”. Cílem této akce bylo zapojit a vtáhnout rodiče společně s jejich dětmi do předvánoční atmosféry, která v MŠ panovala, prožívat společně radost, podpořit jejich fantazii a představivost. Pedagogové pro rodiče a jejich ratolesti připravili, ve svých třídách, “dílničky” kde vznikaly pod šikovnýma rukama krásné výtvory s vánoční a zimní tématikou.

 • Vánoční jarmark

  Dne 6. 12. 2018  jsme se se svým stánkem  zúčastnili  vánočního  jarmarku v ZŠ Letců R. A. F. ,nabízené výrobky vznikaly pod rukama našich dětí a jejich rodičů. Výtěžek z této akce činí 2 760 Kč a opět poputuje na realizaci zahrady.

 • Výběr architekta

  Pro realizaci „zahrady skřítka Větrníka“ jsme si vybraly paní architektku: Ing. arch. Danu Václavíkovou.

  Posláním naší práce je navrhnout a vytvořit pro Vás zahradu tak, aby byla součástí Vašeho života a Vašich myšlenek, Vašeho vnitřního klidu a místem k načerpání energie pro Váš život.

  Má velké zkušenosti s koordinací projektů přírodních zahrad pro Waldorfské základní školy a mateřské školy. Specializuje se na školní přírodní zahrady pro mateřské a základní školy.

  Návrhy zahrad jsou vždy specifické, k danému místu a potřebám jeho uživatelů přistupujeme individuálně. Každé místo má jiné půdní poměry, nadmořskou výšku, podnebí, polohu vůči světovým stranám, reliéf, dosavadní využívání a vegetaci, kterou musíme posoudit stejně jako zvyky a tužby lidí užívající daný pozemek.

 • Možnost zakoupení

  magnetky, klíčenky, odznaky s logem “skřítka Větrníka” v MŠ, cena 40 Kč

 • První představení studie

  Dne 4.4.2019 proběhla schůzka s ing. arch. Danou Václavíkovou, kde byla poprvé představena studie/plán naší nové zahrady. Byli přítomni členové týmu “Zahrada skřítka Větrníka”, zaměstnanci mš, zástupci města Nymburk a především zástupci “Nadace Proměny Karla Komárka”. Studie všem byla velmi podrobně představena a po projekci následovala živá diskuse co ano, co ne, proč to či ono. Ve velmi příjemné a přátelské atmosféře jsme se shodli na některých změnách či úpravách. Dalším krokem bude představení finální verze rodičům.

 • Schůzka s rodiči

  Dne 7. 5. 2019 se konala plánovaná schůzka, kde byla opět přítomná ing. arch. Dana Václavíková, členové týmu, zaměstnanci mš a především rodiče “našich” dětí. I této schůzky se zúčastnili zástupci Nadace Proměny Karla Komárka. Paní architektka zanesla do studie veškeré změny, a představila tak všem již takřka finální verzi studie naší nové zahrady. Tentokrát se po prezentaci zúčastnili diskuse především rodiče. Jejich reakce byly velmi pozitivní. Následovalo příjemné a živé debatování o průběhu celé realizace zahrady krok za krokem. TĚŠÍME SE NA VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI 🙂

 • Restaurant Day 2019

  Dne 2.6.2019 se naše mš opět zúčastnila, se svým stánkem, akce “Restaurant day, kde jsme mohli znovu, díky kulinářskému umění rodičů našich dětí, nabízet k prodeji slané i sladké chuťovky. Tímto děkujeme všem rodičům a přátelům, kteří nám pomohli při přípravě této akce, jejíž výtěžek tentokrát činí ​19 950 Kč.

  ​ Výtěžek z této akce poputuje na realizaci projektu “Zahrada skřítka Větrníka”.

 • Rozloučení se zahradou

  Dne 10.6.2019 se konala v naší mš “Zahradní slavnost”. V průběhu této letní akce jsme se symbolicky rozloučili s našimi předškoláky a zároveň přivítali mezi nás budoucí malé “větrníčky”. Závěr tohoto dne patřil ​“loučení se zahradou sk ř ítka V ě trníka”.Rodiče a přátelé školky měli možnost během dne napsat na pergamenový papír svůj vzkaz budoucím generacím. Tento pergamen, společně se symboly každé třídy (Berušky, Myšky, Kočky, Motýli) a krátkým popisem naší mš, toto vše bylo vloženo do speciálního pouzdra jako ​“poselství dalším generacím” a poté zakopáno, na pečlivě vybraném místě zahrady. HOTOVO, ZAPEČETĚNO, ZAKOPÁNO!

 • ZAHRADA - I. etapa (předetapa)

  Dříve, než budou zahájeny terénní práce a veškeré další úpravy a vše se naplno rozjede, byly již nyní podniknuty první kroky v realizaci naší zahrady. Ve spolupráci s arboristy, byly odstraněny “dožité” stromy, aby na jejich místo byly vysázeny stromy nové. Avšak nic nepřijde nazmar! Kmeny těchto stromů budou použity na herní prvky v nové zahradě, některé dokonce zůstanou ponechány (a to úmyslně) v prostorách zahrady k přirozenému dožití a následnému rozpadu. Je to jeden z příkladů environmentální výchovy v mš.

 • ZAHRADA - ukončení I. etapy

  Dne 4. 10. 2019 proběhlo setkání zástupců mateřských škol s několika odborníky z Nadace Proměny Karla Komárka (R. Janoušek, K. Hemerková). Toto setkání se uskutečnilo v prostorách MŠ Třeboradice – Praha 9, ta již má “svou proměnu”, s pomocí Nadace Proměny K. K., zdárně za sebou. Program byl rozdělen na 2. části.

  V 1. části jsme si všichni prošli zahradu MŠ. Zde jsme obdivovali vynalézavost a zároveň chytré a vtipné využití každého místa. O celém průběhu a procesu celé této náročné a nelehké proměny nás velmi podrobně informovala vedoucí MŠ/ředitelka?

  2. část programu se týkala shrnutí a “administrativního ukončení I. etapy”. Vyhodnotili jsme dosavadní kroky, možnosti finančních zdrojů, porovnali zkušenosti a především jsme čerpali informace od zástupců nadace.

  Tímto máme za sebou I. etapu a díky úsilí pedagogů, rodičů a přátel MŠ a podpory ředitele ZŠ Letců R.A.F., Nymburk a zřizovatele města Nymburk, můžeme společně odstartovat vstup do další etapy “cesty za zahradou SKŘÍTKA VĚTRNÍKA”.

 • Nenápadné dění na zahradě

  Bez ohledu, v jaká fázi se momentálně projekt nachází, můžeme s radostí oznámit, že na zahradě se stále něco děje.

  Po úpravě zeleně, následovalo posunutí hranice pozemku, včetně zápisu do katastru nemovitostí. Byla tak zarovnána a zároveň rozšířena část zahrady, kde se nachází “kopec”. Tímto bude možné bezpečně využívat i tu stranu (svah) kopce, která směřuje ven ze zahrady (do ulice). V praxi to znamenalo vykopání (demolici) původních základů plotu a zaměření a stavba nových základů.

  Dále přišly na řadu rozvody pitné vody pro přípravu pítek. Ta jsou rozmístěna po zahradě tak, aby k nim děti měly pohodlný přítup z každého koutu zahrady.

  V neposlední řadě byla odborníky zhotovena projektová dokumentace a zároveň vytýčeno vhodné místo pro studni. Ta je důležitým prvkem v zóně “vodní svět” a celkově při údržbě zahrady, obzvlášt při fázi nové výsadby rostlin, kdy nároky na vodu k zalévání budou prokazatelně vyšší než doposud (např. zavlažování trávy, keřů, stromů, stejně tak pro bylinkové záhonky atd.).

  Všechny tyto prvky tzn. plot, pítka i studna jsou stěžejní prvky “nové” zahrady, proto bylo důležité,aby jejich realizace proběhla co nejdříve, ideálně v průběhu I. etapy, nejpozději na začátku II. etapy.

 • BLUDIČKOVÁ CESTA

  Dne 31. 10. 2019  proběhla, již tradičně, akce s názvem “Bludičková cesta”. Tentokrát děti, rodiče i jejich přátelé si opět mohli v tento halloweenský a zároveň dušičkový čas, projít v pozdních odpoledních hodinách potemnělou zahradu, osvětlenou pouze svíčkami, lucernami a strašidláky z dýní. Děti, společně s rodiči, sourozenci a kamarády, plnili úkoly na několika stanovištích. Za každý splněný úkol děti obdržely razítko na svého ducha “Bludičáka”. Odměnou pro ně bylo malé překvapení na konci této strašidelné výpravy. Před startem nebo v cíli se každý mohl posilnit v podobě dýňové polévky, oblíbeného dezeru – perníku a teplého nápoje. Počasí nám přálo a tak byl čas, vychutnat si kouzelnou až čarovnou atmosféru  zahrady.

  Výtěžek z této akce činí 2.150,- Kč a přidá se k penízkům na realizaci zahrady.

 • RESTAURANT DAY 17.11.2019

  Opět oslovujeme šikovné kuchařky, pekařky, prostě všechny kuchařské nadšence, aby se společně s námi, už po několikáté, zúčastnili dalšího ročníku “Restaurant day”, a to 17.11.2019 (neděle 11:00 – 15:00, ul. Komenského – před budovou gymnázia). Připravte, společně s dětmi, Vaši oblíbenou domácí dobrotu, kterou můžeme prostřednictvím našeho stánku “Dobroty skřítka Větrníka” nabídnout na této akci, a zárověň se tak pochlubit Vašemi kuchařskými výtvory, s láskou tvořenými….

  Výtěžek z této akce opět poputuje na “zahradu skřítka Větrníka”.

  Vaše dobrůtky a jejich názvy nahlašte, prosím, do seznamu na třídě.

  Děkujeme

   

  Výtěžek z této akce činí ​23.700,- Kč poputuje na realizaci nové zahrady.

 • VÁNOČNÍ JARMARK 2019

  Jako každý rok, tak i letos uspořádala ZŠ Letců R. A. F., tradiční vánoční jarmark. V krásném předvánočním čase jste mohli navštívit toto místo a v některém ze stánků zakoupit malé umělecké dílo vytvořené rukama žáků ZŠ nebo dětí/žáčků MŠ Větrník. V našem stánku “skřítka Větrníka”, v mrazivém zimním počasí, statečně nabízely a prodávaly paní učitelky vše, co jste doma s dětmi v kruhu rodinném vytvořili, a dále také výrobky, opět s vánoční tématikou, vytvořené dětmi přímo v MŠ. 

  Velkým a milým překvapením bylo, kolik z Vás se do této akce zapojilo. Hýřili jste nápady a nosili úžasné a krásné výtvory. Díky Vaší podpoře vzešla z prodeje částka krásných 8.000,-Kč. Děkujeme.

 • Výsadba nových stromů

  Máme tu měsíc březen, a to je ideální čas na zvelebování zahrady, my začali výsadbou stromů. Akce probíhala za krásného slunného počasí pod odborným dohledem Ing. Jana Lukeše. Stromy, jako jabloň, třešeň, jeřáb a lípa, byly vysazeny na předem určené místo dle návrhu/plánu “Zahrada skřítka Větrníka”.

  Už nyní se těšíme, že se nám za pár let společné péče odvděčí sladkými plody nebo jen příjemným stínem.

 • Rozdělení revitalizace zahrady do IV. etap

  1. etapa

  • venkovní učebna s krytým pódiem
  • komunikace, zpevněné plochy,
  • venkovní amfiteátr

  2. etapa

  • sadové úpravy
  • realizované objekty – demolice, terénní úpravy, výplně k prvkům,
  • vodní prvky,
  • výukové prvky
 • 3. etapa

  • dendrofon, hmyzí domek, jabloň, ježkovník, kompostér, mlhovadlo, mobiliář, pěstitelský pracovní stůl, polohovací plachta, sud na dešťovou vodu, tabule na kreslení, tunel s palisádou, větrník na kuličky, vodní prvek, vrbové stavby z proutí, zvýšený záhon

  4. etapa

  • přístřešek na kola,truhlíky na bylinky a trvalky, kruhová lavička ke stromu, box na hračky, nástupní plošina ke skluzavce, balanční kláda, kmen na prolézání, lanová dráha mezi stormy, kuličková dráha, prolézací sestava na svah, polohovací plachta, dvouhoupačka, houpačka hnízdo, konstrukce pro kontejnery, přeskakovací dráha, houpací síť, velká závěsná síť, pohyblivý větrník na kopec
 • Výběrové řízení na revitalizaci zahrady

  Vzhledem k situaci Covi – 19, bylo výběroví řízení na firmu vyhlášeno v květnu (původně mělo být v březnu). Firma „YGGDRASIL MONT“ výběrové řízení vyhrála. Má veliké zkušenosti, zabývají se dětskými hřišti, mobiliářem a prvky dřevěné architektury. Můžeme se těšit na proměnu, která se týká I. a II. etapy. Předpokládaný konec revitalizace těchto dvou etap je v říjnu 2020.

 • Výzva z MŽP

  MŠ požádala, ve spolupráci s městem Nymburk, o výzvu na „Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti“, která byla vyhlášena ministerstvem životního prostředí.
  Úspěšně jsme splnili podmínky této výzvy a získali jsme další finanční podporu na revitalizaci naší zahrady, která se bude týkat III. etapy. Předpokládaná proměna proběhne na jaře 2021.

 • I. a II. etapa zahájena...

  Koncem srpna, pod odborným vedením firmy Yggdrasilmont s.r.o., byly zahájeny práce na I. a II. etapě revitalizace zahrady. Vše běží podle plánu, počasí nám přeje a my můžeme s potěšením sledovat, jak se nám zahrada mění doslova před očima. 

 • Ukon​č​ení I. a II. etapy

  První práce na rekonstrukci zahrady skř​í​tka V​ět​rníka, pod vedením firmy Yggdrasilmont s.r.o., za​ča​ly na konci srpna a s ohledem k nepř​í​znivé situaci ​bylo jejich ukon​če​ní posunuto o m​ěs​íc pozd​ěj​i, tedy na konec listopadu 2020. I. a​ II. etapa byla a je pro zahradu tak zásadní, ​že​ v​še​ co se za​ča​lo na pozemku odehrávat, kdekomu vyrazilo dech. Samotnými pracemi byly nejvíce nad​še​né ​d​ět​i. U​ž ​od samého rána mohly př​í​mo z oken tř​í​d sledovat práci lidí i stroj​ů.​ Z​a dobrodru​žs​tvím jsme nemuseli vyrá​že​t nikam daleko, za​ži​li j​sme ho dost ​př​í​mo za okny. A neuniklo nám snad nic. Denn​ě j​sme mohli sledovat, hodnotit a​ debatovat o tom, co se ten danný den zrovna d​ěl​o. A tak př​e​d na​ši​ma o​či​ma ja​ko první pomalu vyrost amfiteátr (kryté pódium), inspirovaný ř​í​mskou s​tavbou s elipsovitým p​ů​dorysem, na jiném, př​e​dem ur​če​ném míst​ě,​ venkovní ​u​če​bna, která nabízí dostatek prostoru a m​ůže​ tak fungovat jako klasická tř​í​da, z​a touto u​če​bnou, podél plotu, byly do zem​ě z​abudovány výukové tabule s ​motivy rostlin a ži​vo​či​ch​ů ži​jících kolem nás, které budou slou​ži​t jako vynikající ​u​če​bní pom​ůc​ka, v blízkosti stávajících vzrostlých stromů vznikly pociťové jamky, a dále pak se středem zahrady klikatí cesta/chodní​če​k s mlatovým povrchem. Tento k​rásný př​í​rodní povrch navíc esteticky podtrhne celý efekt na​ší​ zahrady. A ​nakonec, mo​ž​ná z pohledu d​ět​í to nejd​ůl​e​ži​t​ěj​ší​ a naprosto nepostradatelné, pískovi​št​​ě/​kuti​št​​ě ​nov​ě s​obrubou z klád.

 • Jediné co bylo z I. a II. etapy (z naplánovaných prací) vypuštěno, byla vrtaná studna včetně celého projektu pro vodovodní zařízení, tzn. jakási šachta pro propojení již hotových rozvodů (pítka, mlhovadlo atd.). Tato položka byla z projektu vyjmuta z důvodů přísných hygienických norem pro využití studniční vody v MŠ na již zmiňovaná pítka, mlhovadla, zálivku rostlin atd. a nadala by se z časových důvodů, a to do konce roku 2020 zvládnou ani příprava natož celá.

  Se studnou je ale do budoucna počítáno, a tak se tato položka přesune a bude s ní počítáno v dalších etapách (lll. a lV.) v roce 2021.

  Oficiální př​e​dání “stavby” prob​ě​hlo 26.11.2020 a této př​í​jemné​události se zú​ča​stnili nejen zástupci města, ale i zástupci nadace Prom​ě​ny Karla Komárka.

  Z dosavadního pr​ů​b​ě​hu máme velkou radost, av​ša​k je​št​​ě ​není hotovo. Rekonstrukce dále pokra​č​uje svým tempem a nyní máme př​e​d sebou III. a IV. etapu.

 • Vánoční jarmark 2020

  I v této nelehké době se naše mš Větrník držela své krásné tradice, a tak v prostorách školky se 14. – 18. prosince uskutečnil vánoční jarmark 2020.       

  Děkujeme všem , kteří se zapojili, a to jak věnováním Vámi ručně vyrobených nápaditých výtvorů, tak i jejich zakoupením. Vytvořili jste tak svou spoluúčastí na této akci příjemnou předvánoční adventní atmosféru.

  Z prodeje vzešla neuvěřitelná částka 18.000,- Kč, ta opět poputuje na konto “zahrada Skřítka Větrníka”.

  Opět jste pomohli dobré věci a posunuli náš společný sen k jeho uskutečnění.

   

  Děkujeme

 • Zahrada skřítka Větrníka prošla první a druhou etapou rekonstrukce

  Děti z mateřské školy MŠ Větrník, při Základní škole Letců R.A.F., se dočkaly. První dvě etapy rekonstrukce zahrady byly dokončeny. Kromě standardních herních prvků je součástí zahrady i venkovní výuková učebna. Projekt má díky finanční náročnosti čtyři etapy.

  Město Nymburk pomohlo vyřešit majetkové poměry v rámci pozemku, který se nachází v prostoru školky. Po odkoupení soukromého pozemku je nyní zahrada jednotným celkem, který nabízí velkorysý prostor pro děti. Mohla být zahájena rekonstrukce celé zahrady. Na projektu se podíleli rodiče, děti, pedagogický sbor a odborná veřejnost. Součástí projektu jsou sadové úpravy, kryté podium, amfiteátr, venkovní učebny, hrací a vodní prvky aj.

   „Celá stavba je rozdělena do čtyř etap, z nichž první dvě se podařilo uskutečnit loni. Ty zahrnují odpočinkovou a vzdělávací zahradu skřítka Větrníka, která dětem nabízí krytý amfiteátr, venkovní učebnu s pódiem, koloběžkovou dráhu a vodní prvky (pítka),“ vysvětluje místostarostka Stanislava Tichá. V rámci stavebních úprav jsou nyní vybudovány veškeré zpevněné plochy i cestičky a vysázena nová zeleň. Provedeny byly zemní práce a různé terénní úpravy, vyhloubena pískoviště s přírodní obrubou a výukové prvky. Stavbu provedla společnost Yggdrasilmont, s. r. o., se sídlem v Praze, která začátkem roku 2020 zvítězila ve výběrovém řízení s cenou zakázky 1,3 milionu korun. Sama školka je velmi aktivní. Na projektu se podíleli rodiče, pedagogický sbor v čele s paní učitelkou Šárkou Michlovou a dokonce samy děti, které si například vybíraly hrací prvky. Pořádání mnoha akcí, které školka v roce 2019 připravila, přispělo k realizaci zahrady několika tisíci korun.

 • Projekt spolufinancovala dotací 800 tisíc korun nadace Proměny Karla Komárka. Program „Zahrada hrou“ podporuje přeměny školních zahrad na nová praktická a inspirativní místa, která u dětí rozvíjí tvořivost a umožňují spolupráci učitelů, dětí i rodičů. „Máme radost, že do tohoto programu byla Zahrada skřítka Větrníka vybrána. Po rozsáhlé rekonstrukci objektu je krásná nová zahrada kolem budovy velkou přidanou hodnotou. A co víc… Podařilo se uspět s žádostí o dotaci u Ministerstva životního prostředí na rekonstrukci třetí etapy. Ta zahrnuje zvýšené záhony, tunel s palisádou, tabule na kreslení, hmyzoviště, broukoviště, ježkovník, dendreofon, plachta na zastínění a podesty pod keře, kompostér, mlhovadlo, korýtka na vodu, sudy na vodu a mobiliář do venkovní učebny. Pro zahradu bychom měli získat 465 tisíc korun. Letos město vysoutěží zhotovitele a zahájíme práce částečné třetí etapy,“ doplnila místostarostka Stanislava Tichá.

 • III. etapa výstavby zahrady MŠ Větrník

  Město Nymburk vypsalo a uveřejnilo na svém profilu příjem nabídek pro třetí etapu realizace odpočinkové a výukové přírodní zahrady. Předmětem realizace je dendrofon, hmyzí domek, jabloň, ježkovník, kompostér, mlhovadlo, mobiliář, pěstitelský pracovní stůl, polohovací plachta, sud na dešťovou vodu, tabule na kreslení, tunel s palisádou, větrník na kuličky, vodní prvek, vrbové stavby z proutí, zvýšený záhon.

  Celkově je stavba zahrady skřítka Větrníka rozdělena do IV. etap. Podrobněji o realizaci na http://msvetrnik.info/projekt-zahrada-skritka-vetrnika/

  Příjem nabídek III. etapy je do 22.03.2021 11:00 hod.

  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 609 988 Kč bez DPH

  Odkaz na profil zadavatele

 • Velikonoční jarmark 2021

  K jarní době patří neodmyslitelně Velikonoce a s nimi i velikonoční jarmark. I tato tradici byla v naší školce založena. Přípravy na jarmark byly již v plném proudu, když nás zastihla informace o uzavření mateřské školy a tím pádem i zrušení veškerých plánovaných akcí z důvodu nepříznivé covidové situace. Na jarmark jsme se už velice těšily, a tak jsme přemýšlely, jak se ho úplně nevzdat. Opět se překážka stala výzvou!

  Tentokrát se do výroby velikonočních dekorací nemohli zapojit děti ani jejich rodiče, a tak se do toho pustil celý kolektiv školky. Vestibul mš se začal plnit zajíčky, ovečkami, kuřátky, slepičkami, kraslicemi, věnečky, zápichy, taštičkami, tulipány a dalšími velikonočními dekoracemi.

  Díky “sdílení” mezi sebou měl virtuální jarmar velkou účast. Rády bychom touto cestou poděkovaly všem rodičům, příbuzným i přátelům školy, kteří právě koupí některého z krásných výrobků přiložili ruku k dílu a pomohli tak ke zdaru celé akce. Velmi si toho vážíme.

  Výtěžek z letošního velikonočního jarmarku je neuvěřitelných 26.000,-Kč. Částka bude použita na pořízení dvojhoupačky do zahrady skřítka Větrníka.

  Děkujeme!

 • Co nového? Dění mimo etapy (mezietapové dění)

  Mateřská škola Větrník i přes uzavření nezahálela a za pomoci svého spolku “Přátel skříka Větrníka”, prostřednictvím transparentního účtu (FIO BANKA – 2001706215/2010), si zafinancovala, a tím rozšířila svou zahradu o další prvky. Bližší informace o financování http://msvetrnik.info/spolek-pratel-skritka-vetrnika/.

  Terasa, lana, dvojhoupačka. Snadno se řekne, ale je za tím mnoho práce, a právě tu naprosto profesionálně odvedl Sociální atelier TILIA, z.s. (http://www.atelier-tilia.cz/), který se zaměřuje jen a pouze na výrobky z přírodních materiálů, které svým charakterem podporují volnou hru dětí a zároveň respekt k přírodě.
  Terasa – nenásilný přechod mezi učebnou a zahradou, rozšíří odpočinkovou plochu budovy, její účel bude relaxační, výukový, herní, společenský atd.
  Lana – lanová hrací zařízení probouzí u dětí fantazii a přirozenou touhu po pohybu. Nepřeberné možnosti šplhání zvou děti, aby si prověřily a vyzkoušely své vlastní schopnosti.
  Dvojhoupačka – přináší zábavu těm menším i větším dětem. Houpačka je základem každého dětského hřiště, proto nesmí chybět ani na naší zahradě.

  V MŠ cílíme na přírodní prvky, z tohoto důvodu bylo k výrobě jednotlivých komponentů použito výhradně dřevo. Chceme, aby naše zahrada byla pro děti i rodiče inspirujícím venkovním prostorem sloužícím k učení, tvoření, sportovnímu vyžití i relaxaci. Usilujeme o vytvoření kreativního a zároveň vzdělávacího prostoru, ve kterém si děti zážitkovou formou vybudují vztah k přírodě.

   

 • III. etapa zahájena

   

  Firma Tilia vyhrála výběrové řízení pro III. etapu realizace odpočinkové a výukové přírodní zahrady.

  Chráněná dílna Sociální atelier TILIA mají velké zkušenosti s výrobou přírodních prvků. Výrobky ateliéru Tilia jsou zhotoveny výhradně z přírodních materiálů – převážně ze dřeva, kovu a kamene. Volba materiálů i provedení se zaměřuje na elegantní, citlivý a harmonický design a vysokou kvalitu všech výrobků. Atelier se snaží přinášet jak výrobky vlastního designu, tak i výrobky zhotovené dle individuálního návrhu a přání zákazníků. 

  Koncem května byly zahájeny práce na zahradě. Už nyní se těšíme na výslednou podobu.

 • Letní škola pro učitele

  Na zahradě MŠ Větrník se v létě odehrála část Inspirativní letní školy pro učitele z Nymburska, kterou organizoval MAP vzdělávání na Nymbursku.

  V rámci velmi aktivního semináře Hrajeme si venku s lektorkou Justinou Danišovou získaly všechny Větrnice = učitelky z MŠ Větrník :-)) inspiraci do nového školního roku.
  Děti se tak mohou těšit na nové aktivity na nové zahradě.

   

 • Slavnostní otevření zahrady

  MŠ Větrník představila Zahradu skřítka Větrníka a přivítala nové děti. Zahrada mateřské školy prošla náročnou rekonstrukcí, završenou třetí etapou letos v srpnu. Na začátku září se otevřela brána zahrady dětem a jejich rodičům. Děti přestřihly slavnostně pásku za asistence ředitelky školky Šárky Michlové a místostarostky Stanislavy Tiché. Veselým odpolednem plným slunce a dobré nálady provázel děti Krejčík Honza. Zahrada je nyní opravdovým rájem pro děti, má kryté pódium, učebny, hrací a vodní prvky, tvořiště, tunel s lávkou a spoustu dalších atrakcí. Realizace projektu “Zahrada skřítka Větrníka”, který byl od samého počátku společným snem dětí, personálu i rodičů, je z důvodu značné finanční náročnosti rozdělena do etap, ale výsledek stojí za to! 🙂

 • Řemeslný jarmark

  Řemeslný jarmark

  MŠ Větrník pořádala svou první komunitní akci pro veřejnost „Řemeslný jarmark“, v sobotu 2. 10. 2021 od 10:00 – 17:00 v areálu zahrady MŠ

  K vidění byly české originální rukodělné výrobky, ukázky řemesel, a především se zde setkali lidé, kteří dodnes udržují řemesla našich předků při životě. Děti i dospělí si mohli zkusit něco vyrobit v tvořivých dílničkách. Kromě řemeslných stánků zde bylo umístěno i občerstvení, o které se postarali rodiče a paní učitelky ze školky a výborná  káva CHARLIE’S COFFEE&GARDEN. Na závěr proběhla beseda se spisovatelem a investigativním novinářem Jaroslavem Kmentou.

  Vybraná částka 28.000,- Kč, poputuje opět na IV.etapu zahrady skřítka Větrníka.

 • Bludičková cesta

  BLUDIČKOVÁ CESTA

  Dne 26. 10. 2021 proběhla poprvé, na naší z brusu nové zahradě, akce s názvem “Bludičková cesta”. Děti, rodiče i jejich přátelé si opět mohli projít v pozdních odpoledních hodinách potemnělou zahradu, osvětlenou pouze svíčkami, lucernami a strašidláky z dýní. Děti plnily úkoly na několika stanovištích. Za každý splněný úkol děti obdržely razítko na svého ducha “Bludičáka”. Odměnou pro ně bylo malé překvapení na konci této strašidelné výpravy. Počasí nám přálo a tak byl čas, vychutnat si kouzelnou až čarovnou atmosféru  zahrady.

  Výtěžek z této akce činí 7500 Kč a přidá se k penízkům na realizaci zahrady.

   

         

   

 • Vánoční jarmark 2021

   

  Vánoční jarmark 2021

  Od 6. prosince se v prostorách MŠ uskutečnil již tradiční vánoční jarmark 2021.       

  Děkujeme všem, kteří se zapojili, a to jak věnováním Vámi ručně vyrobených nápaditých výtvorů, tak i jejich zakoupením. Vytvořili jste tak svou spoluúčastí na této akci příjemnou předvánoční adventní atmosféru.

  Z prodeje vzešla částka 15.000,- Kč, ta opět poputuje na konto “zahrada Skřítka Větrníka”.

  Děkujeme

 • Velikonoční jarmark 2022

  VELIKONOČNÍ JARMARK 2022

  Opět jsme s Vaší pomocí připravili krásný velikonoční jarmark, do kterého se  zapojili děti, rodiče a celý kolektiv školky. Vestibul MŠ se začal plnit krásnými velikonočními dekoracemi.

  Rády bychom touto cestou poděkovaly všem rodičům, příbuzným i přátelům školy, kteří zakoupili výrobky, přiložili ruku k dílu a pomohli tak ke zdaru celé akce. Velmi si toho vážíme.

  Výtěžek z letošního velikonočního jarmarku je neuvěřitelných 14.000,-Kč. Částka bude použita opět na  zahradu skřítka Větrníka.

  Děkujeme!

   

 • PROJEKT ŠABLONY II.

  PROJEKT ŠABLONY II.

  MŠ VĚTRNÍK se zapojila do projektu Šablony II., získali jsme 100.000,- KČ.

  Z projektu bude pořízeno špalkoviště z akátu, kuličkolam se stojanem a pracovní ponk na ven.

   

 • IV. ETAPA VÝSTAVBY ZAHRADY SKŘÍTKA VĚTRNÍKA

  IV. etapa výstavby zahrady MŠ Větrník

  Díky sponzorskému daru od rodičů, bude realizovaná IV. etapa (v hodnotě 500. 000,- Kč)

  Předmětem realizace je projektová dokumentace k větrnému mlýnu na kopec + realizace, houpačka hnízdo, lavička kolem stromu a certifikace prvků.

   

 • ŘEMESLNÝ JARMARK

  Řemeslný jarmark

  MŠ Větrník pořádala svou druhou komunitní akci pro veřejnost „Řemeslný jarmark“, v sobotu 1. 10. 2022 od 10:00 – 17:00 v areálu zahrady MŠ

  Tato příjemná akce podporuje nejen přátelské vztahy mezi dětmi, rodiči a školkou, ale
  především, jako komunitní akce, se otvírá široké veřejnosti.
  Vybrané penízky jako vždy poputují na konto sdružení “Přátel skřítka Větrníka”.

  K vidění byly české originální rukodělné výrobky a ukázky řemesel. Děti i dospělí si mohli zkusit něco vyrobit v tvořivých dílničkách.  Pro děti bylo připraveno rytířské vystoupení a pro dospělé woman show „Věrka Horká“. Kromě řemeslných stánků zde bylo umístěno i občerstvení, o které se postarali rodiče a paní učitelky ze školky a výborná  káva „Luna Catering“ a  víno „ Dobrý ročník“..

  Vybraná částka 35.000,- Kč, poputuje opět na IV.etapu zahrady skřítka Větrníka.

  Děkujeme:-).

 • Exkurze- Nadace Proměny

  Exkurze -Nadace Proměny 

  Setkání nadšených ředitelek, které čeká proměna vysněné zahrady. Jsme rády, že jsme mohly být pro ostatní inspirací a sdílet naše zkušenosti.

  Nadace Proměny Karla Komárka- „Exkurze pro příjemce grantu programu Zahrada hrou byl zakončen pomyslnou třešničkou na dortu v podobě exkurze zahrady MŠ Větrník. Ta získala náš grant v roce 2017“.

 • BLUDIČKOVÁ CESTA

   

  Bludičková cesta

  Dne 25. 10. 2022 proběhla v prostorách naší MŠ (zahrada) naše tradiční akce “Bludičková cesta”. Děti, rodiče i jejich přátelé si mohli v tento duchařský den projít v pozdních odpoledních hodinách potemnělou zahradu, osvětlenou pouze svíčkami, lucernami a strašidláky z dýní, které děti s rodiči vydlabali. Společně plnili úkoly na několika stanovištích. Na závěr byla pro všechny připravena“ Ohnivá show“. Paní učitelky se postaraly o tradiční občerstvení, dobrou kávu, čaj a na zahřátí svařák.

  Výtěžek z této akce činí ​15.000,- Kč (dobrovolné vstupné) a poputuje na IV. etapu zahrady.

   

 • IV. ETAPA ZAHÁJENA

  IV. ETAPA VÝSTAVBY ZAHRADY SKŘÍTKA VĚTRNÍKA…..zahájena:-)

  (Výběrové řízení na Větrný mlýn a houpačku –  hnízdo, vyhrála Chráněná dílna – Sociální atelier TILIA, která se již podílela na III. etapě zahrady.)

  Už se nám to chystá……rozhledna Větrník na kopci už má základnu, nyní se bude čekat na ztvrdnutí betonu a poté bude umístěn dřevěný prvek “Větrný mlýn”, který je symbolem a bude dominantou naší školky. Předpokládaný termín dokončení je prosinec 2022.

   

   

 • IV. ETAPA UKONČENA

  IV. ETAPA VÝSTAVBY ZAHRADY SKŘÍTKA VĚTRNÍKA…..dokončena

  (Výběrové řízení na Větrný mlýn a houpačku –  hnízdo,lavička kolem stromu vyhrála Chráněná dílna – Sociální atelier TILIA, která se již podílela na III. etapě zahrady.)

  Dominanta naší školy “Větrný mlýn” už má své místo na kopci. Větrný mlýn slouží i jako rozhledna pro děti. Všichni ho uvidí z venku a my zase uvidíme díky němu ven:-).

  (Hrazeno ze sponzorského daru 500.000,- Kč.)

   

   

   

   

 • VÁNOČNÍ JARMARK 2022

  VÁNOČNÍ JARMARK 2022

  Vybraná částka činí 15.290,- Kč.

  Moc děkujeme, vybraná částka opět poputuje na zahradu skřítka Větrníka, nyní si šetříme na zastínění na kola.

   

   

   

 • ŽIVÝ PLOT

   

  ŽIVÝ PLOT

  Jsme připraveny na bytovou zástavbu a komunikace, která bude v těsné blízkosti MŠ.

  115 ks Ligustrum Atrovirens + mučovací kůra za 5290,- Kč (hrazeno ze spolku SKŘÍTKA VĚTRNÍKA)
    

 • VRÁTKA

  NOVÁ VRÁTKA

  Z transparetního účtu “Spolek skřítka Větrníka” jsme pořídili nová vrátka s motivem větrníčků.

  (15.000,- Kč)

  Děkujeme.

   

 • VELIKONOČNÍ JARMARK 2023

   

  Rády bychom touto cestou poděkovaly všem rodičům, příbuzným i přátelům školy, kteří zakoupili výrobky, přiložili ruku k dílu a pomohli tak ke zdaru celé akce. Velmi si toho vážíme.

  Výtěžek z letošního velikonočního jarmarku je neuvěřitelných 13.000,-Kč. Částka bude použita opět na  zahradu skřítka Větrníka ( přístřešek na dřevo + doplacení přístřešku na kola a kolostavu).

  Děkujeme:-)

 • PŘÍSTŘEŠEK NA DŘEVO A KOLA

  PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA A NA DŘEVO

  Ze spolku skřítka Větrníka byly pořízeny přístřešky na kola (které je nyní ve stadiu realizace) a na dřevo.

  Děkujeme:-)

 • TRUHLÍKY NA KVĚTINY

  TRUHLÍKY NA KVĚTINY

  Děkujeme za sponzorský dar od rodičů – truhlíky na květiny, které nám zkrášlují cestu do školky:-).

   

  Moc si toho vážíme.
 • EXKURZE - CHALOUPKY

  EXKURZE “TOULAVÝ AUTOBUS” – Chaloupky o.p.s.

  Na zahradě Skřítka Větrníka proběhla ve čtvrtek 15. 6. 2023 exkurze z Chaloupek “Toulavý autobus po MŠ”, kde nás přijely navštívit paní učitelky z mateřských škol. Těší nás, že jsme inspirací, jak vybudovat školní zahradu. Děkujeme za doporučení a chválu ze strany Nadace Proměny.

   

   

   

   

   
 • Nový strom

  Nový strom KATALPA

  Na zahradě Skřítka Větrníka  máme nový strom KATALPA, moc děkujeme za sponzorský dar.

   

   

   

   

   
 • Workshop - České děti venku

   

   

  Workshop – České děti venku

  Zástupci naší MŠ se zúčastnili 3.10. 2023 Whorksopu ” České děti venku, aneb tvořte s námi školní zahrady budoucnosti”, který pořádala Nadace Karla Komárka.

  Akce byla velmi přínosná, získali jsme opět spoustu informací, tipů, kontaktů na odborníky a hlavně slova uznání,za práci, která se nám podařila na naší zahradě. Jsme otevřený ke sdílení a předávání zkušeností pro všechny, kdo chtějí zahrady v přírodním stylu předělávat.

  „Foto Jakub Hrab, archiv Nadace Proměny Karla Komárka“

   

   
 • Řemeslný jarmark

  Řemeslný jarmark

  MŠ Větrník pořádala svou třetí tradiční komunitní akci pro veřejnost „Řemeslný jarmark“.

  Tato příjemná akce podporuje nejen přátelské vztahy mezi dětmi, rodiči a školkou, ale především, jako komunitní akce, se otvírá široké veřejnosti.

  K vidění byly opět české originální rukodělné výrobky a ukázky řemesel. Děti i dospělí si mohli zkusit něco vyrobit v tvořivých dílničkách.  Pro děti bylo připraveno divadelní vystoupení Kašpárek- divadelní spolek Vánek, Sadská. Od 14.00 se rozezněl hlas Veroniky Žampové, která se doprovázela na ukulele. Kromě řemeslných stánků zde bylo umístěno i občerstvení, o které se postarali rodiče a paní učitelky ze školky a výborná  káva „Charliees Coffee“ a  víno „ Dobrý ročník“..

  Vybraná částka 50.000,- Kč, poputuje na Spolek skřítka Větrníka (doplatek za přístřešek na kola)

  Děkujeme:-).

   

   

   
 • Exkurze po inspirativních zahradách

  PODZIMNÍ EXKURZE DO ŠKOLNÍCH ZAHRAD

  Nadace Karla Komárka pořádala ve středu18.října exkurze do isnspirativních mateřských a jiných zahrad, které inspirují ostatní pedagogy, ředitelé ZŠ a MŠ, architekty…. k proměně jejich zahrad.  Naše MŠ byla oslovena. Součástí exkurze byl blok přednášek, kde jsme prezentovali proměnu naší zahrady a na závěr jsme všechny zúčastněné po naší zahradě provedli. Sdíleli jsme naše zkušenosti, seznámili jsme je s naším příběhem, s realizací a spolupráci s rodiči, zřizovatelem, komunitou …odpovídali na dotazy.

  „Foto Jan Hromádko, archiv Nadace Proměny Karla Komárka“

   

   

   
 • BLUDIČKOVÁ CESTA

  BLUDIČKOVÁ CESTA

  Dne 25. 10. 2023 proběhla v prostorách naší zahrady “Skřítka Větrníka”, naše tradiční akce “Bludičková cesta”. Děti, rodiče i jejich přátelé si mohli v tento duchařský den projít v pozdních odpoledních hodinách potemnělou zahradu, osvětlenou pouze svíčkami, lucernami a strašidláky z dýní, které děti s rodiči vydlabali. Společně plnili úkoly na několika stanovištích. Na závěr byla pro všechny připravena“ Ohnivá show“. Paní učitelky, kuchařky a provozní se postaraly o tradiční občerstvení, dobrou kávu, čaj a na zahřátí svařák.

  Výtěžek z této akce činí ​15.000,- Kč (dobrovolné vstupné) a poputuje na spolek Skřítka Větrníka.

   
 • NOVÝ HERNÍ PRVEK „ BERANIDLO „

  NOVÝ HERNÍ PRVEK „ BERANIDLO

  Na zahradě skřítka Větrníka  přibyl nový prvek „ Beranidlo“,  je to skupinové houpadlo, které doplnilo už tak pestré vybavení naší zahrady. Prvek je zhotoven z akátu, firmou TR Antoš s.r.o..

 • Exkurze po školkách v Drážďanech

   

 • Velikonoční jarmark v MŠ

  VELIKONOČNÍ JARMARK
  Velké díky všem, kteří se podíleli na našem tradičním velikonočním jarmarku.
  Výtěžek činí 12.000 Kč, který poputuje na transparentní účet “Spolek skřítka Větrníka”. Finance budou použity opět  na zahradu , na dřevěné bedny na hračky, dětské posezení a dětský kolotoč.
   
   
   
   
   
 • Jezírko

   
  Zahradu skřítka Větrníka jsme obohatili o další vodní prvek „JEZÍRKO“.

  Uměle vytvořené jezírko je místem pro zkoumání, pozorování života ve vodě a k relaxaci. Zároveň slouží jako napajedlo a koupadlo pro ptáky a další živočichy. Jezírko je osázeno několika druhy rostlin. Je příjemným místem na naší zahradě.

  Do výkopových a zakládacích prací se zapojili dobrovolníci z firmy Aricoma a zaměstnanci MŠ Větrník. Kameny nám, jako sponzorský dar, věnovala Pískovna Doubrava a firma STAVBY PODĚBRADY- Tomáš Hlaváč.

  Děkujeme, moc si toho vážíme.

   
   
   
   
   
 • Nové herní prvky

   Nové herní prvky
   
   Na zahradě skřítka Větrníka přibyly pro děti nové herní prvky v podobě lanového centra a dva dětské sety na sezení.
   Děkujeme všem, kdo se podílel na Velikonočním jarmarku. Prvky byly hrazeny ze Spolku skřítka Větrníka.
   
   
 • Bedny na hračky

   Nové dřevěné bedny na hračky- hrazeno ze “spolku Přátel skřítka Větrníka”…děkujeme
   
   
 • Dobrovolníci z firmy ING