Školné a stravné

 • Každé dítě má svůj variabilní symbol, který je třeba uvádět vždy při platbě, aby bylo možné platbu správně identifikovat.
  Toto variabilní číslo začíná vždy číslicí 3, které značí označení mateřské školy Větrník.
 • Možné způsoby platby

  Složenkou

  Na složenku doplňte jméno dítěte, adresu a variabilní symbol. Do kolonky "Zpráva pro příjemce" napište vždy stravné, školné a příslušný měsíc na který je platba určena.

  Příkaz k úhradě z bankovního účtu

  Platbu proveďte na bankovní účet č. ú. : 9227710227/0100 KB Nymburk a uveďte variabilní číslo dítěte.

  Platba musí být provedena nejpozději k 15. dni v měsíci. Tato platba je určena vždy na měsíc následující tzn. srpen na září.

  Můžete zaplatit i více měsíců najednou.

  Před začátkem letních prázdnin si musíte předem rozmyslet, zda bude vaše dítě v tento čas navštěvovat naši mateřskou školku. Pokud nebude, na toto období stravné neplaťte.

 • Školné

  Výše školného byla stanovena pro školní rok 2021/2022 ve výši 500 Kč a tato platba je nevratná.
  Je-li dítěti přidělen var. symbol č. 378, uveďte při platbě školného var. symbol 378.
  Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.
 • Stravné

  Výše zálohy na stravné byla stanovena pro školní rok 2021/2022 ve výši 900 Kč.
  Při platbě stravného je variabilní symbol na konci doplněn číslicí nula.
  Je-li dítěti přidělen var. symbol č. 378, uvedťe při platbě stravného var. symbol 3780.
  Odhlašování stravy lze jen do 8.00 ráno
  viz. školní řád mateřské školy
  • v den výletu již nejde strava odhlásit
  • v době celodenního výletu v MŠ nikdo nebude
  • pokud dítě ze stravy v době nepřítomnosti neodhlásíte, je Vám počítána, dokud nám nezdělíte, že dítě nepřijde
  • když se vracíte po nemoci a přicházíte ráno déle než v 8.00., dejte předem vědět, ať dítěti můžeme přihlásit stravu
  Vyúčtování stravného
  Přeplatky za stravné budou zasílány rodičům na bankovní účet, nikoli v hotovosti.
  
V hotovosti budou vypláceny pouze rodičům, kteří platí stravné složenkou nebo si tuto možnost zvolí.
  Přeplatky budou vráceny vždy v určený den, o kterém budete včas informováni.
  Kalkulace stravného
  (finanční limit na nákup potravin dle vyhlášky č. 107/2008 Sb.)

  Přesnídávka 9 Kč, Oběd 22 Kč, Svačina 9 Kč, Pitný režim 3 Kč
  Celkem 43 Kč
   
  Vyúčtování plateb za stravné bude od letošního roku probíhat pouze 2x ročně, a to v únoru (za období září až leden)
  a v září (za období únor až srpen)

   

  Vyúčtování stravného, které  je prováděno v hotovosti (pouze u plateb prostřednictvím složenky nebo na základě volby rodičů) v kanceláři MŠ.

  Stravné je hrazeno zálohově (dle provozního řádu školní jídelny), výše zálohy je 900 Kč na jeden měsíc, platba je vždy určena jako záloha na následující měsíc.

  Měsíční stravné je vypočítáno dle kalkulace stravného :

  celodenní stravné je 43 Kč, ½  den je 34 Kč.

  Podklady pro vypočítání stravného připravují měsíčně paní učitelky z jednotlivých oddělení na základě  přehledu docházky.

  Veškeré podklady k vyúčtování stravného jsou rodičům k dispozici u vedoucí školní jídelny.