GDPR

 • Obecné informace o zpracování osobních údajů

  Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p. o., IČO: 70926298 (dále jen ZŠ a MŠ Nymburk): je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je vzdělávání žáků v předškolní a základní vzdělávací soustavě. V rámci zajišťování svých činností provádí ZŠ a MŠ Nymburk, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

   

  • Přijímání do všech ročníků vzdělávání
  • Zajištění předškolního a základního vzdělávání
  • Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Poskytování poradenských služeb ve školách
  • Zajištění školního stravování
  • Evidence čtenářů školní knihovny
  • Výběrová řízení na zaměstnance
  • Pracovněprávní a mzdová agenda
  • Evidence uchazečů o zaměstnání
  • Evidence úrazů
  • Ochrana majetku a osob
  • Prezentace ZŠ a MŠ Nymburk
  • Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
  • Projekty, žádosti o dotace
  • Vedení účetnictví ZŠ a MŠ Nymburk
  • Smlouvy, objednávky služeb

   

  Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí:
  V rámci akcí (např. Jarmark, školní olympiády, soutěže atd..) pořádaných ZŠ a MŠ Nymburk budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZŠ a MŠ Nymburk nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

   

  Informace o zpracování osobních údajů:

  1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
  2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.
  3. Při zpracování osobních údajů u ZŠ a MŠ Nymburk nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
  4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
  5. Máte právo:
   •  požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům žáka,
   •  požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u ZŠ a MŠ Nymburk jsou nepřesné),
   •  požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
   •  podat stížnost u dozorového orgánu.
  6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
  7. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
  8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
   Mgr. Petr Černohous – Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, 28802
   Tel.: 325 501 252, email: petr.cernohous@meu-nbk.cz