Zápis do MŠ Větrník

 • Zápis pro školní rok 2022/2023 v Mateřské škole Větrník

  9. května 2022 od 13:00-17:00

  Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.msvetrnik.info nebo si osobně vyzvednout v MŠ a ostatní přílohy, tj.

  a) kopii rodného listu dítěte

  b) potvrzení pediatra že je dítě řádně očkované, které je součástí žádosti k předškolnímu vzdělávání

  můžete doručit následujícími způsoby:

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!). E-mailová adresa je cabrnoch.jiri@zs-raf.cz,  ID datové schránky: 5akt3fx do 9.5.2022.
  2. poštou na adresu MŠ Větrník, Okružní 2076 Nymburk 28802
  3. osobním podáním v Mateřské škole 9. května 2022 od 13 – 17 hod. (příjem žádostí bude organizován tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy).

   

  Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží e-mailem nebo SMS zprávou 9. 5. 2022, a pod tímto registračním číslem, dle Školského zákona, budou přijaté děti zveřejněny dne 16. 5. 2022 v 8 hod u vstupních vrátek MŠ Větrník a na www stránkách www.msvetrnik.info . Pouze záporná rozhodnutí budou 20. 5. 2022 odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci. Zákonný zástupce má možnost 20. 5. 2022 od 10: 30hod do 12:30hod. nahlédnout do spisu v MŠ, kde byla žádost zaregistrována.

   

  Další informace:

  Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do 3 právních subjektů, tzn. 3 přihlášky, které zašlou nebo předají do konkrétních MŠ, kterou preferují v rámci právního subjektu.

  1) ZŠ a MŠ Letců R. A. F.

  • MŠ Větrník
  • MŠ Adélka
  • MŠ U Pejska a kočičky

  2) ZŠ a MŠ Komenského

  • MŠ Čtyřlístek
  • MŠ Sluníčko

  3) ZŠ a MŠ Tyršova

  • MŠ Růženka

   

  Nezapomeňte prosím vyplnit v žádosti (nahoře), kterou mateřskou školu preferujete na prvním, druhém, třetím, ….. místě. (MŠ Větrník, MŠ Adélka, MŠ Pejsek a kočička)

  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

  Zákonní zástupci, jejichž dítě dosáhne do 31. 8. 2022 5 let, nemusí dodávat čestné prohlášení, že je dítě očkované ani kopii očkovacího průkazu.

   

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
  • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 5 let  
  • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku
  • Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popřípadě má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů – neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání
  • Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne volnou kapacitu míst v mateřské škole pro daný školní rok, vychází ředitel (ka) školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole z kritérií uvedených níže.
  • Přijímány budou děti do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení vedeného MŠMT

  Kritéria

  Přednostně se přijímá:

  1. Dítě s povinným předškolním vzděláváním s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové MŠ*, nebo doložený pobyt nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště v Nymburce.
  2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne třetího roku věku s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové MŠ*, nebo doložený pobyt nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště v Nymburce.
  3. Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje příslušnou mateřskou školu.

   

  *vztahuje se na celé město Nymburk dle vyhlášky č. 1/2017 ze dne 1. 3. 2017.

   

  Informace ke kritériím:

  • V rámci jednotlivých kritérií postupujeme dle data narození a to od nejstaršího
  • Kritérium trvalého pobytu se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce.
  • Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu § 20 odst. 2, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

   

  Dokument k zápisu ke stažení: Žádost o přijetí