Zápis do MŠ Větrník

 • Zápis pro školní rok 2024/2025 v Mateřské škole Větrník

  15. května 2024 od 13:00-17:00

  Zápis pro školní rok 2024/2025 do Mateřských škol, které jsou součástí ZŠ Letců R. A. F.

  č.j. 131/2024/RAF

  Účinnosti a platnosti tato směrnice nabývá dnem 20. 2. 2024

  Přihlášku k předškolnímu vzdělávání si můžete osobně vyzvednout v MŠ nebo si ji stáhnout z webových stránek mateřských škol: MŠ Větrník, U Pejska a kočičky a Adélky. Přihlášku vyplňte, nechte  ji potvrdit od pediatra, že je dítě řádně očkované nebo že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (neplatí pro dítě, které má povinné předškolní vzdělávání – tedy dovrší do 31. 8. 2024  pěti let)

  Žádost a rodný list dítěte osobně přineste k nahlédnutí do Mateřské školy,

  kterou upřednostňujete  15. května od 13 – 17 hod.

  V případě, že nemůžete  žádost donést osobně, můžete ji poslat s kopií rodného listu:

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na e-mailovou adresujiri@zs-raf.cz
  • do datové schránky, ID: 5akt3fx
  • poštou doporučeně na adresu mateřských škol (rozhodující je datum podání na poštu).

  Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží buď:

  • e- mailem ,
  • SMS zprávou
  • osobně  dne 15. 5. 2024

  Pod tímto registračním číslem, dle školského zákona č. 561/2004 Sb., budou přijaté děti zveřejněny dne 27. 5. 2024 v 8 hod. na  webových stránkách a venkovních nástěnkách msvetrnik.info                     

  Záporná rozhodnutí budou 28. 5. 2024 odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci, který má možnost 28. 5. 2024 od 10,30 hod do 12,00hod. nahlédnout do spisu v MŠ, kde byla žádost zaregistrována.

  DALŠÍ INFORMACE:

  Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do 3 právních subjektů, tzn. 3 přihlášky, které zašlou nebo předají do konkrétních MŠ, které preferují v rámci právního subjektu.

  Právní subjekty:

  1) ZŠ a MŠ Letců R. A. F.

      MŠ Větrník, MŠ U Pejska a kočičky,  MŠ Adélka

  2) ZŠ a MŠ Komenského

      MŠ Sluníčko, MŠ Čtyřlístek

  3) ZŠ a MŠ Tyršova

      MŠ Růženka

  Nezapomeňte vyplnit v žádosti (nahoře), kterou mateřskou školu preferujete v rámci právního subjektu ZŠ a MŠ Letců R. A. F., na prvním, druhém a třetím místě (MŠ Větrník, MŠ Pejsek a kočička a MŠ Adélka).

  Jestliže dáváte žádost do jiných mateřských škol v Nymburce, prosíme, uveďte, v jakém pořadí mateřské školy upřednostňujete.

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku od 2 zpravidla do 6 let (dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
  • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věk 5 let  
  • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2024.
  • Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popřípadě má potvrzeno od pediatra, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů – neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. /Zákonní zástupci, jejíchž dítě dosáhne do 31.8.2024 5 let, nemusí dodávat potvrzení o očkování od pediatra ani žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře./
  • Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne volnou kapacitu míst v mateřské škole pro daný školní rok, vychází ředitel(ka) školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole z kritérií uvedených níže.

   

   

   

   

  Kritéria

  1. KRITÉRIA PRO PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO NYMBURSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL:

  1) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) s trvalým pobytem nebo místem bydliště v Nymburce.

  2) Místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu spádové MŠ*, nebo pobyt ve městě doložený nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště – podle data narození od nejstaršího.

  3) Starší sourozenec/sourozenci, jsou-li žáky příslušné mateřské školy.

   

  1. KRITÉRIA PRO URČENOU MŠ ADÉLKA NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

  1) Dle § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání děti zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Tyršova 446 – p.o., Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Komenského 589 – p.o., Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Letců R.A.F. 1989 – p.o. a Nemocnice Nymburk s.r.o., které jsou tělesně i duševně způsobilé k této formě vzdělávání.

  2) V případě, že nebude využita kapacita pro vzdělávání dětí v určené MŠ Adélka dle bodu 1), platí pro přijetí dětí kritéria uvedená v odstavci I.

   

  Celková kapacita MŠ Adélka je 142 dětí. V letošním roce má školka celkem 57 předškoláků. Maximální počet přijímaných dětí do MŠ Adélka pro školní rok 2024/2025 je 57 dětí.

   

  Kritérium trvalého pobytu a spádové oblasti se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu § 20 odst. 2, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

   

  Termín zápisu je stanoven na středu 15.05.2024 od 13:00 do 17:00.

  *vztahuje se na celé město Nymburk dle vyhlášky č. 1/2017 ze dne 1. 3. 2017.

   

   

  Dokument k zápisu ke stažení: Žádost o přijetí